Tools
Language

 Featured
Phương pháp thanh toán nào áp dụng cho đơn vị tiền tệ tôi đã chọn?

Reference Number: AA-00295 Last Updated: 06/09/2017 16:44 75 Rating/ 49 Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?

SBOBET cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán địa phương cho hơn 15 đơn vị tiền được hỗ trợ.

Bạn có thể tham khảo trang tùy chọn thanh toán để biết các phương pháp thanh toán áp dụng.

Chỉ cần chọn đơn vị tiền tệ của bạn từ trình đơn thả xuống để kiểm tra xem phương pháp thanh toán nào bạn có thể áp dụng.


Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.